Skip to main content

Notice of Nondiscrimination

Discrimination is Against the Law

Clinicas del Camino Real, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex (including pregnancy, sexual orientation, and gender identity).  Clinicas del Camino Real, Inc. does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex (including pregnancy, sexual orientation, and gender identity). 

Clinicas del Camino Real, Inc.:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively   with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

           

If you need these services, contact Cristina Tejada, Compliance Officer.

If you believe that Clinicas del Camino Real, Inc. has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex (including pregnancy, sexual orientation, and gender identity), you can file a grievance with:

Cristina Tejada, Compliance Officer
1040 Flynn Road, Camarillo CA 93012 
Phone: (805) 659-1740 Fax: (805) 659-9959, Email: compliance@clinicas.org

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Cristina Tejada, Compliance Officer is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Translation Services


Arabic

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1–805-647-6353 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-888-851-7675).

Armenian

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-805-647-6353 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-888-851-7675):

Cambodian/Mon-Khmer

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-805-647-6353 (TTY: 1-888-851-7675)។

Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-805-647-6353(TTY:1-888-851-7675)。

Farsi/Persian

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-805-647-6353 (TTY: 1-888-851-7675) تماس بگیرید.

Hindi

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-805-647-6353 (TTY: 1-888-851-7675) पर कॉल करें।

Hmong

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-805-647-6353 (TTY: 1-888-851-7675).

Japanese

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-805-647-6353(TTY: 1-888-851-7675)まで、お電話にてご連絡ください。

Korean

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-805-647-6353 (TTY: 1-888-851-7675)번으로 전화해 주십시오.

Panjabi

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-805-647-6353 (TTY: 1-888-851-7675) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-805-647-6353 (телетайп: 1-888-851-7675).

Spanish

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-805-647-6353 (TTY: 1-888-851-7675).

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-805-647-6353 (TTY: 1-888-851-7675).

Thai

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-805-647-6353 (TTY: 1-888-851-7675).

Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-805-647-6353 (TTY: 1-888-851-7675).

For Office Reference Only:

ATTENTION: If you speak (language), language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-805-647-6353 (TTY: 1-888-851-7675).